Meny
Tilbage
Om rapporten "Vurdering"


Vurderingsrapporten
er en enkel rapport beregnet til videreformidling af hovedtendensen i Logos-resultaterne. Denne rapporttype er velegnet til intern brug ved skolen, men også gerne som grundlag for forældresamtaler. Modtageren af rapporten vil oftest være elevens kontaktlærer, alternativt en ekstralærer, som skal give eleven forstærket oplæring i læsning. Rapporten gengiver kun testlederens sammenfattende vurdering, uden at gå i detaljer vedrørende percentiler og/eller normværdier. Tanken er, at denne rapport skal være let forståelig, også for personer uden specialpædagogisk baggrund.
Rapportmaler_dansk1.jpg#asset:1450
Figur 4. Uddrag fra rapporttypen Vurdering, før redigering.

Intentionen med denne rapport er at danne grundlag for tiltag. Rapporten skal derfor munde ud i anbefalinger i forhold til hvilke delfærdigheder, som skal styrkes, hvilke som bør kompenseres for og hvilket omfang tiltagene bør have. Eventuel betydning for læringen i andre fag bør også drøftes.

Om rapporten «Kortlægning»


Kortlægningsrapporten er beregnet til brug i en mere omfattende kortlægning af en elevs læsevanskeligheder. Rapporten henter automatisk navn, testdato og en enkel præsentation af de forskellige deltester. Herudover gengives også hovedresultaterne fra de forskellige deltester i Logos. Rapporten skal imidlertid suppleres med mere fyldestgørende analyser af forskelle i tidsbrug og korrekthed, samt en lingvistisk analyse af elevens læsefejl. I den endelige opsummering og konklusionen skal man også tage hensyn til relevante baggrundsinformationer, man har om eleven, samt eventuelle andre forhold som kan have forårsaget elevens læsevanskeligheder.

Rapportmaler_dansk2.jpg#asset:1451
Figur 5. Uddrag fra rapporttypen Kortlægning, før redigering.

En komplet kortlægningsrapport giver et godt udgangspunkt for udarbejdelse af et individuelt-tilrettelagt undervisningsoplæg i form af tilpasset oplæringsplan (TOP) og individuel oplæringsplan (IOP).

Om rapporten «Diagnosticering»


Diagnosticeringsrapporten
er beregnet til brug i en grundig diagnosticering af elevens læsevanskligheder. Også i denne rapport genereres en række oplysninger om elevens testresultater automatisk, men en fuldgyldig diagnoserapport må herudover suppleres med en række andre informationer og vurderinger. Dette arbejde bør udføres af en specialpædagog, leksolog, logopæd el.l.

Rapportmaler_dansk3.jpg#asset:1452
Figur 6. Uddrag fra raporttypen Diagnostisering, før redigering.

Rapporten skal udover at give en fuldstændig præsentation af samtlige deltester i Logos, også give grundig tolkning og detaljerede analyser af elevens styrker og svagheder. Samtidig må man gøre rede for tidligere udredninger og give fyldig information om elevens baggrund og tidligere tiltag. Rapporten bør indeholde fejlanalyser af elevens læse- og skrivefejl, samt en grundig tolkning af forskelle i færdigheder på tværs af de lingvistiske dimensioner. I denne type rapport forventes det også, at man både drøfter og konkluderer i forhold til om læsevanskelighederne er forenelige med dysleksi. Hvis andre udfordringer eller diagnoser foreligger, må betydningen disse kan have for udvikling af læsefærdighed diskuteres eksplicit. Til slut i rapporten skal man med egne ord sammenfatte, hvad der synes at være årsagen til læsevanskelighederne og hvordan disse kommer til udtryk. I rapporten bør man også give klare instruktioner og god vejledning i forhold til det videre arbejde med eleven.