Meny
Tilbage
Hvad er Logos?

Logos er en databaseret test for nøjagtig kortlægning af læse- og skrivefærdigheden. Testningen gennemføres individuelt og under vejledning af en certificeret testleder. Forenklet sagt kan Logos benyttes til to forskellige formål:
1) At kortlægge læsefærdigheden som grundlag for iværksættelse af individuelt tilpassede tiltag.
2) At diagnosticere ordblindhed.
Begge disse opgaver er vigtige og begge må varetages. At kortlægge elevernes funktionsniveau i læsning og skrivning er en nødvendig forudsætning, hvis man skal kunne tilpasse oplæringen individuelt. Der findes nemlig en lang række årsager til at enkelte elever kan komme til kort i læsning. Vores opgave er imidlertid at afdække årsagen i hvert enkelt tilfælde og med det som udgangspunkt tilpasse oplæringen individuelt.
Logos kan benyttes til alle typer læsevanskeligheder, og også til at kortlægge dansksproglig læseudvikling hos minoritetselever. Logos er standardiseret på flere hundrede elever for hvert trin (trin 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 og voksne). Når der ikke er egne normer for trin 7 og 9, er det fordi ordafkodningsfærdigheden ikke udvikles lige meget på ungdomstrinnet som på børnetrinnet. Du kan alligevel teste elever på trin 7 og 9. Vi anbefaler da, at I benytter normen for trinnet nedenfor i efterårshalvåret, og normen for trinnet overfor i forårshalvåret. Standardiseringen blev gennemført i efteråret (for trinnene 6, 8 og 10).
Endvidere er Logos i dag den mest brugte test i tilknytning til diagnosticering af ordblindhed. Dette fordi testen indeholder et bredt spekter af deltester, som til sammen giver et godt billede af styrker og svagheder i læseprocessen. Sammen med Logos får I et indikatorskema som på en enkel måde hjælper dig med at sammenfatte hvor mange indikatorer på ordblindhed eleven har. Professor Høien har også skrevet en fyldig håndbog, der følger med testen. Her finder du både en oversigt over indholdet i Logos, samtidig med at du får en god indførelse i hvad ordblindhed er.

Hvilke delfærdigheder kortlægger Logos?

Logos kortlægger både læseflow, læseforståelse, ordafkodningsfærdighed, hukommelsesfunktioner, ordgenkendelse, benævnelseshastighed, retskrivningsfærdighed og begrebsforståelse, bare for at nævne nogle eksempler Indholdet varierer imidlertid en del afhængigt af valgt opgavesæt. Logos indeholder nemlig tre forskellige opgavesæt beregnet til forskellige aldersgrupper:
• Opgavesæt 1: For elever på trin 2
• Opgavesæt 2: For elever på trin 3, 4 og 5
• Opgavesæt 3: For elever på trin 6-10 og studerende/voksne.
Opgavesæt 1 indeholder 12 deltester, opgavesæt 2 18 deltester, mens opgavesæt 3 har 15 deltester.

Hvor lang tid tager Logos-testningen?

At teste med Logos kan være krævende. Man må regne med at bruge ca. 1 time til elever som testes med opgavesæt 1 eller 3, mens elever som testes med opgavesæt 2 har brug for 1½ time. I tillæg må man påregne tid til pauser. For elever på børnetrinnet kan det derfor være fornuftigt at dele testningen over flere dage.
Ved at bruge Logos får du en alsidig og grundig kortlægning og de bedste forudsætninger for at lykkes med at hjælpe eleven til at overvinde læsevanskelighederne.

Resultater i Logos

Logos adskiller sig fra de fleste andre tester ved at måle både korrekthed og tidsforbrug. Det er nemlig således at tidsforbruget fortæller meget om, hvorvidt en færdighed er automatiseret. Med hensyn til dysleksi ved man endvidere, at forlænget tidsforbrug er en lige så vigtig indikator på vanskeligheder som fejllæsning. Derfor måler vi i Logos både tidsforbrug og korrekthed, og begge mål tillægges lige stor vægt i tolkningsarbejdet. Hvis en delfærdighed ikke er automatiseret vil det påvirke læseflowet i negativ retning og give sekundære vanskeligheder, også med læseforståelsen.
Resultaterne i Logos præsenteres i tre forskellige typer testprotokoller: Profil, Standard og Detaljeret. Profilrapporten giver en forenklet fremstilling af hovedtendensen i resultaterne, mens detaljeret rapport giver fyldig information om beherskelsen af en række forskellige delområder. Al tolkning og vurderingsarbejde skal altid være baseret på testprotokollen Detaljeret rapport.

Rapportskrivning

Efter testning med Logos skal der altid skrives en rapport, som blandt andet siger noget om «vejen videre». I Logos får du tre forskellige skabeloner til sådanne rapporter. Disse skal bidrage til at forenkle efterarbejdet med Logos. Det er nemlig langt mere end skabeloner du får, både personalia, testresultater og testpræsentationer genereres automatisk. Det eneste der resterer er selve vurderingen og tolkningen. Denne kan du imidlertid føre direkte ind i den automatisk genererede rapport.

Ansøgning om PC og hjælpemidler

Mange ansøger i dag om støtte til PC for elever med dysleksi. Denne ansøgning skal indeholde en form for dokumentation, som beviser at eleven er berettiget til tilskud til PC. Logos godtages som dokumentation i denne sammenhæng. Du bruger da rapportskabelonen Vurdering, samtidig med at du vedlægger Profil-rapport (udskrift fra testresultater) og indikatorskema (for afkrydsning i forhold til dysleksi) i tillæg.
Logos-resultater og rapport er selvfølgelig også tilstrækkelig som dokumentation ved ansøgning om forskellige hjælpemidler. Men husk at man her ofte også kræver at ansøger beskriver hvordan hjælpemidlerne skal bruges samt eventuel effekt ved allerede testede hjælpemidler.